Barn og unges deltakelse


Vi lytter til barn og unge – barns deltakelse
FN´s barnekonvensjon artikkel 12 fra 1968 : «Å si sin mening og bli hørt»

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets mening skal tillegges vekt.
Barnevernloven § 6-3 :
«Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg sine egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet».

Hvorfor er dert viktig for oss i Solvik Barnevern å snakke med barn og unge?
Det er fordi vi vet at barn opplever det som mer rettferdig, det kan føre til at de blir mindre sint og lei seg.
Barna føler at de blir tatt mer på alvor og føler seg betydningsfulle.
Det er deres liv, de unge har egne følelser og synspunkter på avgjørelser som blir tatt på vegne av dem.
Barn lærer av å bli lyttet til og gitt mulighet til å si det de mener. Barnet får erfaring og kunnskap i å si ifra, og ta ansvar for å få bedre selvtillit.
Avgjørelsen blir bedre, fordi vi får viktig informasjon som de voksne ikke kjente til.
Barn og unge får bedre forståelse for det som skal skje og hvorfor, og det vil forebygge psykososiale problemer.
Barn og unge får mere håp og økt motivasjon når de blir lyttet til.
Sett fra barns perspektiv synes det klart at barn bør delta og si sin mening når saker som berører dem, blir avgjort.
Barn skjønner imidlertid at noen ting skal voksne bestemme og de ønsker at voksne skal ta gode avgjørelser.
Barn er klar over at de ikke alltid kan få viljen sin, men ser ikke det som et hinder for å delta.