Vi lytter til barn og unge

FN´s barnekonvensjon artikkel 12 fra 1968 : «Å si sin mening og bli hørt». Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets mening skal tillegges vekt.

«Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg sine egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet».

Vi lytter til barn og unge

FN´s barnekonvensjon artikkel 12 fra 1968 : «Å si sin mening og bli hørt». Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets mening skal tillegges vekt.

«Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg sine egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet».

Solvik mener at barn skal føle at de blir på tatt alvor og din stemme skal bli hørt!

Det er ditt liv og dine følelser og synspunkter skal hensyntas på avgjørelser som blir tatt på vegne av deg. Solvik mener at barn lærer av å bli lyttet til. Det å gi deg mulighet til å si din mening, mener vi gir deg erfaring, kunnskap og økt selvtillit til å si ifra og vil gi deg økt kompetanse i å være ansvarlig i eget liv.

Det at du sier ifra, gjør at avgjørelsen blir bedre og vi får viktig informasjon som de voksne kanskje ikke fanget opp tidligere. Det å bli hørt tror vi øker din motivasjon, gjør deg tryggere og vil gi deg mer håp. Vi ser på din deltagelse som verdifull. Noen ganger vil de voksne bestemme, fordi de er ansvarlige for at du skal ha det trygt og legge til rette for at du skal utvikle deg best mulig. Din stemme skal alltid være en faktor som skal veie inn på avgjørelsene som blir tatt.

Dette er ditt liv og vi ser på det som helt nødvendig at din stemme blir fremmet.

Vanlige spørsmål vi får

Det er ikke alltid at barn/unge kan bo hjemme hos mamma og pappa og må da flytte i et fosterhjem over en kortere eller lengre periode.

Et fosterhjem består av en eller to voksne, som ønsker å gi et barn et sted å bo. Barn/unge som bor i fosterhjem skal oppleve et vanlig liv, slik som andre barn/unge gjør. Barn/unge skal gå på skole, leke med venner, og ha vanlige fritidsinteresser.

Noen ganger har de voksne i fosterhjemmet barn fra før, og fosterbarn kan etter hvert se på disse som sine egne søsken. Fosterforeldrene skal forsøke å gi fosterbarna et trygt og godt hjem.

Et beredskapshjem er et fosterhjem som det ikke er planlagt at man skal fortsette å bo i. Ofte flytter man fort inn i et beredskapshjem. Noen ganger varer det bare noen dager, mens andre bor i beredskapshjem i flere måneder, og noen ganger over ett år. Noen ganger kan barn flytte tilbake til mamma eller pappa etter kort tid. Andre ganger bor barn i beredskapshjem i påvente av et fosterhjem å flytte til.

Barn som bor i fosterhjem har rett til å treffe mamma, pappa eller søsknene sine, dersom ikke noe annet som er bestemt. Det er bestemt hvor ofte det skal være samvær gjennom et vedtak fra enten barneverntjenesten, fylkesnemnda, gjennom dom fra Tingrett, eller Lagmannsretten. Noen ganger er det samvær hjemme hos mamma eller pappa, noen ganger i fosterhjemmet, eller på et annet sted. Barn og unge har rett til å uttale seg om hvor ofte samvær skal gjennomføres, og innhold i samværet.

Barn og unge som bor i fosterhjem har sin egen kontaktperson som er ansatt i barnevernstjenesten. Kontaktperson kommer på besøk minimum 4 ganger i året for å følge opp dine behov og høre hvordan du har det i fosterhjemmet. Barneverntjenesten kan fremme sak om samvær dersom det er behov for endring av omfanget. Barn og unge som bor i fosterhjem har rett til å snakke alene med kontaktpersonen sin. Kontaktperson har også kontakt med fosterforeldrene, foreldre, skolen din, barnehage og andre viktige instanser som er i livet ditt.

Alle barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Dette er en person som er ansatt av barnevernstjenesten for å treffe fosterbarnet i fosterhjemmet eller andre steder, f.eks cafe eller lekeparken. Tilsynsfører sin oppgave er å passe på at barna har det bra i fosterhjemmet. Fosterbarna skal treffe tilsynsfører 4 ganger i året. Fosterbarna kan alltid snakke med tilsynsføreren sin og fortelle hvordan man har det.

Det er barnevernstjenesten som legger en plan for hvor lenge barn skal bo i fosterhjem. Ofte er det slik at barn blir boende i fosterhjem til 18 år, og gjerne lenger enn dette.

Noe du lurer på, eller vil fortelle om?

For oss i Solvik Barnevern er det viktig å få tilbakemeldinger, meninger og synspunkter fra du som er i kontakt med eller har hatt kontakt med oss. Om det er noe du synes vi forandre på eller bli bedre på så vil vi gjerne vite det.

Du kan ringe Stian på telefon 915 20 285 eller du kan fylle ut skjemaet under her og sende inn.